ประวัติ เจ้าอาวาส วัดวังขนายทายิการาม องค์ปจุบัน

                     

ชื่อ สมพงษ์   นามสกุล  เบ้าทอง  เกิดวันศุกร์ ที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๕  ปีมะโรง
บิดาชื่อนายสมคิด  มารดาชื่อนางทองพูน  อยู่บ้านเลขที่ ๕๗/๑๙๘  ม.๕  ต.เกาะสำโรง
อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี

 

บรรพชาเมื่อวันที่ ๙  เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๒  ตรงกับวันพุธ  แรม ๗ ค่ำ เดือน ๕  ณ วัดเขาใหญ่  
ต.โคกตะบอง  อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี 

                    

 พระอุปัชฌาย์ พระครูจริยาพิรัตน์   เจ้าอาวาสวัดลูกแก  เจ้าคณะอำเภอท่ามะกา  
 ต.ท่ามะกา   อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี

 

 อุปสมบทเมื่อ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๑๕  ตรงกับวันพฤหัสบดี  

ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๔ ณ วัดเขาใหญ่ ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี    

           

พระอุปัชฌาย์ พระครูอินทรสรวุฒิคุณ  วัดเขาใหญ่ ต.โคกตะบอง

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

 

พระกรรมวาจาจารย์ พระครูไล้  วชิราวุโธ   วัดเขาใหญ่ ต.โคกตะบอง

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี  

 

พระอนุสาวนาจารย์  พระสมุห์ประยง  วัดลูกแก  ต.ท่ามะกา  

อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี

 

วิทยฐานะ              

(๑) พ.ศ.๒๕๐๙  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนบ้านเขาตก (ไตรเดชวิทยา)  ตำบลเกาะสำโรง   อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี

 

(๒) พ.ศ.๒๕๑๗  สอบไล่ได้ น.ธ.เอก    สำนักเรียนวัดวังขนายทายิการาม   

ตำบลวังขนาย    อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

 

(๓) พ.ศ. ๒๕๒๐  สอบไล่ได้  ป.ธ. ๔  วัดวังขนายทายิการาม   

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี

 

(๔) พ.ศ.๒๕๒๓  สำเร็จหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ ๔ (ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น)โรงเรียนผู้ใหญ่บาลีอบรมศึกษา ม.จ.ร.  กทม. 

 

(๕) พ.ศ.๒๕๒๔  สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนบาลีอบรมศึกษา(หลักสูตร ม.ศ.๓)
โรงเรียนบาลีอบรมศึกษา ม.จ.ร.    กรุงเทพฯ. 

 

(๖)  พ.ศ.๒๕๓๑  สำเร็จการศึกษาปริญญาบัตร  พุทธศาสตร์บัณฑิต(พธ.บ.)  

คณะสังคมศาสตร์ วิชาเอกรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

(๗) การศึกษาพิเศษ  พ.ศ.๒๕๓๑ สำเร็จประกาศนียบัตร 

ประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) จากกองส่งเสริมวิทยฐานะ กรมการฝึกหัดครู  

กระทรวงศึกษาธิการ

 

 (๘) พ.ศ.๒๕๓๓ ผ่านการอบรมหลักสูตรครูพระสอนวิชาศีลธรรมในโรงเรียนชั้นประถมศึกษา  
ตามโครงการส่งเสริมความรู้ของ  กรุงเทพมหานคร สำนักเรียนวัดมงคลวราราม  
เขตจอมทอง หน่วยอบรมที่ ๓  วัดนางนองวรวิหาร 

 

(๙) พ.ศ.๒๕๓๙ ผ่านการอบรมตามโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ  
หลักสูตรการบริหารและการวางแผนพัฒนาวัด โดยกรมการศาสนาและสำนักงานสภาสถาบันราชภัฎ

 

(๑๐)  พ.ศ. ๒๕๔๓  ผ่านการประชุมอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม  
แผนกบาลี ของคณะสงฆ์ภาค ๑๔ 

 

(๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๗ ผ่านการอบรมพระนักเผยแพร่ของจังหวัดกาญจนบุรี

 

(๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  สมัครเป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ตาม 

โครงการเพิ่มจำนวนครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  ๖,๐๐๐ รูป ๙  แห่ง ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ  ๒๕๔๙ 

 

(๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๙  ผ่านการอบรมสัมมนาตามโครงการถวายความรู้แด่ พระสังฆาธิการ  
ระดับเจ้าคณะตำบล  ณ สถาบันพระสังฆาธิการ  อ. ปากท่อ จ. ราชบุรี

 

 ความชำนาญการ 

๑  การก่อสร้าง  ออกแบบ 

๒  แสดงพระธรรมเทศนา

๓  เจริญจิตภาวนา  เจริญวิปัสนากรรมมัฏฐาน 

๔  บรรยายธรรม

 

 งานบริหาร - ปกครอง 

(๑)   พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็นเจ้าอาวาสวัดวังขนายทายิการาม    

        พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็นรองเจ้าคณะตำบลวังขนาย 

(๒)   พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นเจ้าคณะตำบลท่าล้อ 

(๓)   พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นพระอุปัชฌาย์  

 

 งานด้านการศึกษาภายในวัดวังขนายทายิการาม 

๑.  พ.ศ. ๒๕๓๖ – ปัจจุบันเป็นอาจารย์บรรยายวิชาวินัยบัญญัติ          นักธรรมชั้นตรี 

–  เป็นอาจารย์บรรยายวิชาพุทธประวัตินักธรรมชั้นตรี

–  เป็นกรรมการการคุมสอบนักธรรมสนามหลวง

–  เป็นกรรมการคุมสอบบาลี 

–  เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

๒. พ.ศ. ๒๕๓๘ - เป็นผู้อำนวยการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์

    ในวัดวังขนายทายิการาม

๓. พ.ศ. ๒๕๓๙ -เป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

๔. พ.ศ. ๒๕๔๐ - เป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี 

     แห่งที่ ๑๘